Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Verkerk Webdesign en Services

Tot stand gekomen op 3 november 2017.

Algemene Voorwaarden Verkerk Webdesign en Services, gevestigd aan Laan van Avant-Garde 155, 3059 RA, te Rotterdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 59181575.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:   De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Verkerk Webdesign en        Verkerk Webdesign en Services, ingeschreven bij de KvK onder nummer 59181575.
Services
:                               

Dienst:                                   Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Verkerk Webdesign en Services voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium:                        De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht:                             De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:                     Elke overeenkomst gesloten tussen Verkerk Webdesign en Services en de Wederpartij.

Product:                                Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Verkerk Webdesign en Services.

Wederpartij:                         Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Artikel 1         Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Verkerk Webdesign en Services en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verkerk Webdesign en Services, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Verkerk Webdesign en Services en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Verkerk Webdesign en Services zijn overeengekomen.

Indien Verkerk Webdesign en Services niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verkerk Webdesign en Services in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2         Offertes

Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle offertes van Verkerk Webdesign en Services zijn geldig gedurende de periode van één maand. De offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

Verkerk Webdesign en Services kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Verkerk Webdesign en Services daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkerk Webdesign en Services anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkerk Webdesign en Services niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3         Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Verkerk Webdesign en Services.

Artikel 4         Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5         Beëindiging overeenkomst

Verkerk Webdesign en Services en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Zowel Verkerk Webdesign en Services als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.  

Artikel 6         Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Verkerk Webdesign en Services de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkerk Webdesign en Services zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Verkerk Webdesign en Services de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Verkerk Webdesign en Services daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Verkerk Webdesign en Services proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Verkerk Webdesign en Services zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Verkerk Webdesign en Services kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Verkerk Webdesign en Services zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7         Uitvoering overeenkomst

Verkerk Webdesign en Services zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Verkerk Webdesign en Services heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Verkerk Webdesign en Services heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Verkerk Webdesign en Services het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Verkerk Webdesign en Services niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Verkerk Webdesign en Services het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Verkerk Webdesign en Services.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Verkerk Webdesign en Services het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8         Hosting

Verkerk Webdesign en Services heeft eigen hosting tot beschikking.

De maandelijkse gebruikslimiet voor schijfruimte en verbruikslimiet voor dataverkeer, welke per afgenomen hostingpakket gelden, kunnen tegen extra betaling worden verhoogd.

Bij overschrijding van de gebruikslimiet voor schijfruimte is het niet meer mogelijk om bestanden te plaatsen binnen het account van Wederpartij.

Bij overschrijding van de verbruikslimiet voor dataverkeer wordt het account van Wederpartij geblokkeerd en kan er geen uitwisseling van gegevens meer plaats vinden.

De limiet voor gebruik van schijfruimte en de limiet voor gebruik van dataverkeer kan elk moment in overleg met Wederpartij worden verhoogd door Verkerk Webdesign en Services. Voor deze verhoging heeft Verkerk Webdesign en Services het recht een bedrag bij Wederpartij in rekening te brengen.

Verkerk Webdesign en Services is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen en buitenwerkingstelling.

Artikel 9         Ontwikkeling of onderhoud website

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens, instructies, materialen, wachtwoorden en de benodigde toegang tot het desbetreffende systeem, die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelingen/of onderhoud van de website of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Verkerk Webdesign en Services.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Verkerk Webdesign en Services het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Wederpartij dat hij of zij beschikt over de vereiste licenties.

Verkerk Webdesign en Services zal trachten de Wederpartij zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden.

Het testen en controleren is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Wederpartij en Verkerk Webdesign en Services. Na het testen, de controle en uw goedkeuring wordt het product opgeleverd.

De Wederpartij is gehouden het grafisch ontwerp op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen veertien dagen na aflevering, te onderzoeken en feedback aan te leveren. De eerste feedbackronde is bij het tarief inbegrepen en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Indien de Wederpartij na de eerste feedbackronde feedback verschaft wordt dit aangemerkt als meerwerk.  

De Wederpartij is gehouden de ontwikkelde en opgeleverde website op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen veertien dagen na aflevering, te onderzoeken en feedback aan te leveren. De eerste feedbackronde is bij het tarief inbegrepen en hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. De Wederpartij mag in dit stadium uitsluitend feedback verschaffen over de techniek. 

Verkerk Webdesign en Services brengt voor meerwerk de door haar gehanteerde uurtarief in rekening. Alvorens Verkerk Webdesign en Services over gaat tot meerwerk, zal de Wederpartij van tevoren op de hoogte worden gesteld.

Na de oplevering van de website en definitief akkoord van de Wederpartij, kan de Wederpartij met Verkerk Webdesign en Services een onderhoudsovereenkomst afsluiten. Indien de Wederpartij na oplevering van de Website wenst dat er onderhoud wordt verricht aan de website, zal Verkerk Webdesign en Services hier aparte tarieven voor hanteren.

Indien er geen onderhoudsovereenkomst overeen is gekomen zal Verkerk Webdesign en Services na oplevering van de website de Wederpartij gedurende 30 dagen assisteren bij eventuele problemen of onduidelijkheden met betrekking tot het functioneren en gebruik van de website. Voor het oplossen van fouten in digitale bestanden en/of websites die na een periode van 30 dagen worden gerapporteerd geldt het gebruikelijke uurtarief. Fouten die door derden zijn veroorzaakt, kunnen door Verkerk Webdesign en Services hersteld worden tegen het gebruikelijke uurtarief. 

Artikel 10       Huren webwinkel

Verkerk Webdesign en Services biedt de Wederpartij de mogelijkheid tot het huren van een webwinkel.

Het contract wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk de periode van één jaar.

Zowel Verkerk Webdesign en Services als de Wederpartij kunnen het contract te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, schriftelijk opzeggen. 

Na verloop van de contractperiode zal het contract voor één jaar van rechtswege worden verlengd, tenzij schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden.

Artikel 11       Oplevering applicatie

Levering van de applicatie vindt plaats doordat Verkerk Webdesign en Services de Wederpartij toegang verstrekt tot de applicatie. Na oplevering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens, instructies, materialen en wachtwoorden, die noodzakelijk zijn voor het verschaffen van toegang tot de applicatie of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Verkerk Webdesign en Services.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Verkerk Webdesign en Services het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Wederpartij hij of zij beschikt over de vereiste licenties.

Artikel 12       Onderzoek applicatie

De Wederpartij is gehouden na oplevering van de applicatie binnen één week te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Gebreken en tekorten behoort de Wederpartij binnen drie werkdagen na ontdekking ervan aan Verkerk Webdesign en Services te melden.

Indien de Wederpartij een gebrek of te kort meldt, dan zal Verkerk Webdesign en Services ervoor inspannen dit gebrek of te kort uiterlijk binnen veertien dagen weg te nemen.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de werkzaamheden of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij en Verkerk Webdesign en Services binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Artikel 13       Prijzen en tarieven

De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Verkerk Webdesign en Services.

Van alle bijkomende kosten zal Verkerk Webdesign en Services tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 14       Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

Indien Verkerk Webdesign en Services bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Verkerk Webdesign en Services gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Verkerk Webdesign en Services het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Verkerk Webdesign en Services rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Verkerk Webdesign en Services alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Verkerk Webdesign en Services zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Verkerk Webdesign en Services zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 15       Levering

Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats op het adres van Verkerk Webdesign en Services of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 16       Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen

De levering en de werkzaamheden zullen plaatsvinden en worden uitgevoerd binnen een door de Verkerk Webdesign en Services opgegeven termijn.

Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Verkerk Webdesign en Services gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de leveringstermijn en de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Verkerk Webdesign en Services heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Verkerk Webdesign en Services schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Verkerk Webdesign en Services alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Verkerk Webdesign en Services zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Verkerk Webdesign en Services binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 17       Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Verkerk Webdesign en Services.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 18       Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Verkerk Webdesign en Services aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een factuur.

Betaling geschiedt achteraf.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, op een door Verkerk Webdesign en Services aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Verkerk Webdesign en Services is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats.

Verkerk Webdesign en Services en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Verkerk Webdesign en Services en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Verkerk Webdesign en Services onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 19       Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Verkerk Webdesign en Services in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 20       Eigendomsvoorbehoud

Alle door Verkerk Webdesign en Services in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verkerk Webdesign en Services totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 21       Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Verkerk Webdesign en Services het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Verkerk Webdesign en Services bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Verkerk Webdesign en Services omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Verkerk Webdesign en Services kan worden gevergd.

Verkerk Webdesign en Services behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22       Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Verkerk Webdesign en Services bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Verkerk Webdesign en Services bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Verkerk Webdesign en Services omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Verkerk Webdesign en Services kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verkerk Webdesign en Services kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Verkerk Webdesign en Services op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Verkerk Webdesign en Services de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Verkerk Webdesign en Services niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Verkerk Webdesign en Services geleden schade.

Artikel 23       Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Verkerk Webdesign en Services of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Verkerk Webdesign en Services geen invloed kan uitoefenen en waardoor Verkerk Webdesign en Services niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Verkerk Webdesign en Services in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Verkerk Webdesign en Services heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verkerk Webdesign en Services zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Verkerk Webdesign en Services als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Verkerk Webdesign en Services zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Verkerk Webdesign en Services ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkerk Webdesign en Services gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 24       Garanties

Verkerk Webdesign en Services garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Verkerk Webdesign en Services garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

Verkerk Webdesign en Services garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland. De garantie vervalt na een periode van één maand.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Verkerk Webdesign en Services, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Verkerk Webdesign en Services in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Verkerk Webdesign en Services geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 25       Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen zeven dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen zeven dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie dagen na levering van het Product schriftelijk aan Verkerk Webdesign en Services gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Verkerk Webdesign en Services gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie dagen na ontdekking ervan aan Verkerk Webdesign en Services gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Verkerk Webdesign en Services aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Verkerk Webdesign en Services nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Verkerk Webdesign en Services niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Verkerk Webdesign en Services binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij aan de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 26       Klachtenregeling

Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent het Product kan de Wederpartij per e-mail aan Verkerk Webdesign en Services een klacht indienen.

De Wederpartij dient een klacht binnen twee maanden bij Verkerk Webdesign en Services in te dienen na het moment waarop de Wederpartij kennisnam van het bestaand van de klacht. 

Verkerk Webdesign en Services behandelt alle klachten vertrouwelijk.

Indien de Wederpartij volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal Verkerk Webdesign en Services de klacht van de Wederpartij niet in behandeling nemen. Pas wanneer Verkerk Webdesign en Services de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.

Verkerk Webdesign en Services zal ernaar streven de klacht binnen veertien werkdagen af te handelen.

Artikel 27       Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Verkerk Webdesign en Services is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Verkerk Webdesign en Services.

Verkerk Webdesign en Services is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij.

Verkerk Webdesign en Services is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Verkerk Webdesign en Services is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Verkerk Webdesign en Services kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkerk Webdesign en Services of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Verkerk Webdesign en Services is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Verkerk Webdesign en Services aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verkerk Webdesign en Services beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Verkerk Webdesign en Services aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Verkerk Webdesign en Services overeenkomstig de verzekering draagt.

De Wederpartij dient de schade waarvoor Verkerk Webdesign en Services aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Verkerk Webdesign en Services te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Verkerk Webdesign en Services vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 28       Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Verkerk Webdesign en Services voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien Verkerk Webdesign en Services door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Verkerk Webdesign en Services zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verkerk Webdesign en Services en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 29       Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Verkerk Webdesign en Services en de door Verkerk Webdesign en Services (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 30       Intellectuele eigendom

Verkerk Webdesign en Services behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Verkerk Webdesign en Services behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 31       Geheimhouding

Zowel Verkerk Webdesign en Services als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, Wederpartijs en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 32       Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Verkerk Webdesign en Services verstrekt, zal Verkerk Webdesign en Services zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Bij het bezoeken van onze website kan Verkerk Webdesign en Services informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Verkerk Webdesign en Services verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Verkerk Webdesign en Services mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Verkerk Webdesign en Services niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Verkerk Webdesign en Services gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Verkerk Webdesign en Services zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Verkerk Webdesign en Services niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat Verkerk Webdesign en Services de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Verkerk Webdesign en Services behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 33       Wijziging algemene voorwaarden

Verkerk Webdesign en Services heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Verkerk Webdesign en Services zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 34       Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkerk Webdesign en Services partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen tussen Verkerk Webdesign en Services en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 35       Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 59181575.

× Hoe kan ik je helpen?